Skip to main content

譚醫生

譚麗珊醫生

專科

風濕病科專科醫生

專業資格

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學醫學博士
  • 英國皇家內科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(內科)
  • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士

其他
風濕病科醫生