Skip to main content
麥穎忠醫生

麥穎忠醫生

專科

外科專科醫生

專業資格

  • 英國曼徹斯特大學內外全科醫學士
  • 英國曼徹斯特大學醫學博士
  • 英國皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士 (外科)
  • 香港外科醫學院院士