search-icon

醫生 - 皮膚科

醫生 - 皮膚科

醫生

張苗 醫生

皮膚科診所

香港中文大學醫學院皮膚科名譽臨床副教授

專業資格 

診症時間

星期三:下午2:00 至 下午 6:30

預約


 

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家内科醫學院院士
  • 香港內科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(内科)
  • 英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士

專科 

皮膚及性病科

健康教育

電台/ 電視