search-icon

醫生 - 腦神經科

醫生 - 腦神經科

醫生

Dr Lisa AU 區穎芝醫生

區穎芝 醫生

腦神經科診所

專業資格 

診症時間

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家内科醫學院院士
  • 香港内科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(内科)

星期四及五:上午9:30 至 下午1:00

 

預約

專科 

腦神經科

健康教育

電台/ 電視

Dr SOO Oi-Yan, Yannie 蘇藹欣醫生

蘇藹欣 醫生

腦神經科診所

專業資格 

診症時間

  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國皇家内科醫學院院士
  • 香港内科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(内科)

星期三及下午2:00 至 下午6:30

預約

專科 

腦神經科

健康教育

電台/ 電視