Skip to main content
黃沛霖博士

黃沛霖博士

臨床心理學家

職銜

註冊臨床心理學家

專業資格

  • 衛生署認可香港臨床心理學家工會名冊會員
  • 香港心理學會註冊臨床心理學家
  • 香港心理學會副院士
  • 加拿大麥克馬斯特大學榮譽理學學士(心理學)
  • 香港大學社會科學碩士(臨床心理學)
  • 香港中文大學內科科學哲學博士
     

其他臨床心理學家