Skip to main content

結直腸外科疾病

結直腸疾病: 

 • 痔瘡 
 • 肛門廔管 
 • 肛門裂 
 • 直腸脫垂 
 • 發炎性腸道疾病 
 • 克隆氏肛周疾病 
 • 大腸憩室 
 • 結腸直腸息肉 
 • 結腸直腸癌 

 

門診及日間手術治療(於香港中文大學醫院進行)

 • 橡皮圈結紮法 
 • 大腸鏡及瘜肉切除 
 • 內視鏡黏膜下剝離術 
 • 各類痔瘡手術 
 • 各類肛門裂手術 
 • 各類肛門廔管手術 

 

住院手術治療(於香港中文大學醫院進行)

 • 直腸脫垂手術 

 • 造口關閉術 

 • 經肛門微創手術 

 • 結直腸切除手術 (腹腔鏡或傳統開腹式) 

 

(服務將分階段推出)