Skip to main content
謝雪兒醫生

謝雪兒醫生

職銜

家庭醫學專科醫生

大學職銜

  • 香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院名譽臨床助理教授
  • 香港大學臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系名譽臨床助理教授

專業資格

  • 香港大學內外全科醫學士
  • 香港中文大學內科醫學文憑
  • 悉尼大學兒科文憑
  • 香港家庭醫學學院院士
  • 澳洲皇家全科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(家庭醫學)